Търгове за отдаване под наем

Публичен търг за отдаване под наем на част от имот - за поставяне на павилион за нехранителни стоки по плана на с. Ясен, общ. Плевен

469

В изпълнение на Заповед № РД 10-23/08.01.2019 год. на Вр.И.Д.Кмет на Община Плевен, съгласно Заповед № РД-10-21/07.01.2019г. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява…

Търг на помещения в училища и детски градини

695

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН     На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решение № 1131/25.10.2018г. на Общински…

Търгове за отдаване под наем в училищни имоти

698

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН       На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решение № 1103/26.09.2018г. на…

Публичен търг за отдаване под наем на част от имот - за поставяне на преместваем обект- павилион, на територията на с. Буковлък, общ. Плевен

621

В изпълнение на Заповед № РД 10-1436/08.10.2018 год. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне…