Търгове за отдаване под наем

Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на преместваеми съоръжения – павилиони, частна общинска собственост, за продажба на храни за бързо хранене и/или сурови/обработени ядки в насипно състояние

517

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка чл. 76, т. 4, чл. 79, чл. 98 и чл. 99 от Наредба № 7 за реда…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 9 бр. рекламно - информационни елемента, собственост на Община Плевен

408

В изпълнение на Решение № 592 от 30.05.2017 г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10-929/08.06.2017 год. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява Публичен…

Публичен търг за отдаване под наем на частна общинска собственост

576

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1 и чл.79 и чл.85, ал.1, т.2 от…

Публичен търг за отдаване под наем на част от имот - за поставяне на павилион в гр. Славяново

416

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.…

Публичен търг за отдаване под наем на обект - частна общинска собственост - млекопункт, в с. Тодорово

399

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…

О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти

615

 На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.2,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение № 542/30.03.2017г. на Общински…

Публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

717

      На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1  от Закона за…

Публичен търг за отдаване под наем на имот - язовир, находящ се в землището на село Николаево

552

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 12, т. 2 от Преходните и заключителните разпоредби…