Търгове за отдаване под наем

Публичен търг за отдаване под наем на част от имот - за поставяне на павилион за нехранителни стоки по плана на с. Ясен, общ. Плевен

590

В изпълнение на Заповед № РД 10-23/08.01.2019 год. на Вр.И.Д.Кмет на Община Плевен, съгласно Заповед № РД-10-21/07.01.2019г. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява…