Търгове за отдаване под наем

Търгове за отдаване под наем в училищни имоти

774

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН       На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решение № 1103/26.09.2018г. на…

Публичен търг за отдаване под наем на част от имот - за поставяне на преместваем обект- павилион, на територията на с. Буковлък, общ. Плевен

698

В изпълнение на Заповед № РД 10-1436/08.10.2018 год. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне…

Конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот

738

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.76, т.1, чл.79, ал.1 и ал.2 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1   от Закона за местното самоуправление…

Търгове за отдаване под наем на нежилищни имоти

676

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2  във връзка с чл. 44, ал.1, т.1  от Закона за местното…

Публичен търг за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост - 2 бр. рибарници в землището на с. Николаево, общ. Плевен

768

В изпълнение на Заповед № РД 10-1194/16.08.2018 год. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне…

Търг за отдаване под наем на помещение и бюфет за закуски в училища

1020

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН     На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 1033/26.07.2018г. и №1034/26.07.2018г…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения

833

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2…

Публичен търг за отдаване под наем на общински недвижим имот - магазин за промишлени стоки, находящ се в с. Ясен, общ. Плевен

663

В изпълнение на Заповед № РД 10-1034/18.07.2018 год. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне…