Търгове за отдаване под наем

Публичен търг с тайно надаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

968

 ОБЩИНА   ПЛЕВЕН        На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 714/25.09.2017г.…

Търг за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представляващ открит паркинг

961

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и чл. 14, ал. 2, от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 76, т. 1, чл. 79 и чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба…

Публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

914

          На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2  във връзка с чл. 44, ал.1, т.1  от…

Публичен търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

934

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН       На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 687/31.08.2017г. на Общински…

Публичен търг за отдаване под наем на рекламно - информационни елементи /билбордове/ - 3 бр., на територията на гр. Плевен

943

В изпълнение на Решение № 592 от 30.05.2017 г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10-1358/09.08.2017 год. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява Публичен…

Публичен търг за отдаване под наем на части от имоти - за поставяне на РИЕ /билбордове/ - 2 бр., на територията на общ. Плевен

778

В изпълнение на Решение № 658 от 27.07.2017 г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10-1331/04.08.2017 год. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява Публичен…