Търгове за отдаване под наем

Публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

795

          На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2  във връзка с чл. 44, ал.1, т.1  от…

Публичен търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

818

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН       На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 687/31.08.2017г. на Общински…

Публичен търг за отдаване под наем на рекламно - информационни елементи /билбордове/ - 3 бр., на територията на гр. Плевен

821

В изпълнение на Решение № 592 от 30.05.2017 г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10-1358/09.08.2017 год. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява Публичен…

Публичен търг за отдаване под наем на части от имоти - за поставяне на РИЕ /билбордове/ - 2 бр., на територията на общ. Плевен

678

В изпълнение на Решение № 658 от 27.07.2017 г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10-1331/04.08.2017 год. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява Публичен…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на публична общинска собственост

852

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН        На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 661/27.07.2017г.…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ - ПОС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ РИТУАЛНА ЗАЛА С ПЛОЩ 15 КВ.М, ПО ПЛАНА НА С. МЕЧКА

616

В изпълнение на Решение № 627/29.06.2017 г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10-1288/27.07.2017 год. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява Публичен търг…

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща каса № 3

674

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1,…

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща каса № 1

633

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.7от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2…