Търгове за отдаване под наем

Публичен търг за отдаване под наем на рекламно - информационни елементи /билбордове/ - 3 бр., на територията на гр. Плевен

958

В изпълнение на Решение № 592 от 30.05.2017 г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10-1358/09.08.2017 год. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява Публичен…

Публичен търг за отдаване под наем на части от имоти - за поставяне на РИЕ /билбордове/ - 2 бр., на територията на общ. Плевен

793

В изпълнение на Решение № 658 от 27.07.2017 г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10-1331/04.08.2017 год. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява Публичен…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на публична общинска собственост

969

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН        На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 661/27.07.2017г.…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ - ПОС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ РИТУАЛНА ЗАЛА С ПЛОЩ 15 КВ.М, ПО ПЛАНА НА С. МЕЧКА

726

В изпълнение на Решение № 627/29.06.2017 г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10-1288/27.07.2017 год. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява Публичен търг…

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща каса № 3

780

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1,…

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща каса № 1

761

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.7от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2…

Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на преместваеми съоръжения – павилиони, частна общинска собственост, за продажба на храни за бързо хранене и/или сурови/обработени ядки в насипно състояние

990

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка чл. 76, т. 4, чл. 79, чл. 98 и чл. 99 от Наредба № 7 за реда…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 9 бр. рекламно - информационни елемента, собственост на Община Плевен

847

В изпълнение на Решение № 592 от 30.05.2017 г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10-929/08.06.2017 год. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява Публичен…

Публичен търг за отдаване под наем на частна общинска собственост

1012

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1 и чл.79 и чл.85, ал.1, т.2 от…