Търгове за отдаване под наем

Търг за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и училища

916

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН        На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 1405/25.07.2019г.и №1449/29.08.2019г.…

Публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС, помещение за офис с площ 12.00 кв.м., находящ се в с. Радишево, община Плевен

712

В изпълнение на Заповед № РД 10-1074/02.08.2019 год. на Вр.И.Д.Кмет на Община Плевен, съгласно Заповед № РД-10-1048/29.07.2019г. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява…