Търгове за отдаване под наем

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

1104

              На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.2,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение…

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОН С РАЗМЕРИ 5.0/3.0 М, ПО ПЛАНА НА С. ЯСЕН

767

В изпълнение на Заповед № РД 10-147/02.02.2018 год. на Кмета на Община Плевен,                                                                          …

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДВЕ ПОМЕЩЕНИЯ (МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ) С ОБЩА ПЛОЩ 65 КВ.М, ПО ПЛАНА НА С. ТОДОРОВО

902

В изпълнение на Заповед № РД 10-146/02.02.2018 год. на Кмета на Община Плевен,                                                                                    …

Публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

906

       На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1  от Закона…

Публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение, с площ 4,50 кв.м., находяща се в гр. Плевен, пл. “Иван Миндиликов“ №7, сградата на Автогара Плевен

920

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2…

Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти - павилиони, находящи се в гр. Славяново

842

В изпълнение на Решение № 797/30.11.2017 г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10-2265/22.12.2017 год. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява Публичен търг…

Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, обособено помещение за офис, находящо се в с. Ясен

841

В изпълнение на Решение № 796/30.11.2017 г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10-2266/22.12.2017 год. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява Публичен търг…

Публичен търг с тайно надаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

1105

 ОБЩИНА   ПЛЕВЕН        На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 714/25.09.2017г.…