Повторен търг с тайно надаване - Бюфет за закуски в ОУ “Н.Й.Вапцаров” Плевен , Бюфет за закуски в ОУ “Св.Климент Охридски” с.Буковлък

617

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН


    На основание чл. 44 ал.2, от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.14,ал.1 и 2,чл.76,т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен и Решения № 1545/30.07.2015г. на Общински съвет – Плевен

О Б Я В Я В А

1. Повторен търг с тайно надаване чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часът, обявен за провеждане  на търга за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот - публична общинска собственост, както следва:

 

- Бюфет за закуски в ОУ “Н.Й.Вапцаров” Плевен с площ 25 кв.м, при първоначална месечна цена  40 лв. Депозит за участие 130.00 лв.

 

- Бюфет за закуски в ОУ “Св.Климент Охридски” с.Буковлък с площ 24 кв.м, при първоначална месечна цена  165 лв. Депозит за участие 300.00 лв.


  2. Оглед на обектите може да се извършва  всеки  работен ден

  3. Търгът ще се проведе от 14.00 часа на 01.09.2015.г. в Заседателна зала в Община Плевен. 

  4. Цена на тръжната документация  е 36.00лв. с ДДС и се закупува от 9.00ч на 27.08.2015г. до 16.00ч. на 31.08.2015г. в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен