Публичен търг - а отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост, помещение с площ 12,00 кв.м, находящ се на ІІ-ри етаж в административно – търговска сграда, УПИ V, кв. 6, актуван с АОС № 31822/28.05.2001г.

638

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във вр. с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.79, ал.1-4, чл. 85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен, заявление от Кметския наместник на кметство Ласкар с вх. № ОУС-70-1816-12/12.05.2015 г., заявление от ЕТ „Елвекс – Цветан Миков” с вх. № ОУС-70-1816-12/28.04.2015г. и Решение № 1481/28.05.2015 г. на Общински съвет Плевен,

 

                Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти –  публична общинска собственост, помещение с площ 12,00 кв.м, находящ се на ІІ-ри етаж в административно – търговска сграда, УПИ V, кв. 6, актуван с АОС № 31822/28.05.2001г. по плана на село Ласкар.

Начална месечна наемна цена на имота в размер на 27,60 /двадесет и седем лева и 60 стот./ лв. на месец без вкл. ДДС. Върху наемната цена ще се начислява ДДС. Депозит за участие в търга – 100,00 /сто лева/ лв.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от Кметство Ласкар,  всеки работен ден от 25.06.2015 г. до 17.07.2015 г., включително от 9,00 до 16,00 часа.

      Публичният търг ще се проведе на 09.07.2015 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът се внася до 08.07.2015 г. включително, по сметка IBAN  BG 38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF  на Община Плевен в Инвестбанк АД – клон Плевен.

       Тръжна документация да се продава от 25.06.2015 г. до 16,00ч. на 08.07.2015г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 25.06.2015 г. до 17,00 часа на 08.07.2015г.           

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 20.07.2015г. от 14.00 ч. при същите тръжни правила. Тръжна документация да се продава от 10.07.2015г. до 16,00 ч. на 17.07.2015г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 10.07.2015г. до 17,00 часа на 17.07.2015г.

Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.