Публичен търг с тайно надаване, чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга, за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на част от имот публична общинска собственост

1162

      ОБЩИНА   ПЛЕВЕН

      На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1,и чл.98,ал.1 и ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 447/22.12.2016г. на Общински съвет – Плевен

                                                         

                                                                О Б Я В Я В А

1. Да организира и проведе публичен търг с тайно надаване, чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга, за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- Бюфет за закуски в ПГПЧЕ  Плевен на І ет., с площ от 19 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 262.00 лв. Депозит за участие 300.00лв.

- Бюфет за закуски в МГ „Гео Милев” Плевен, с площ от 11 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 152.00 лв. Депозит за участие 300.00лв.

  2. Да организира публично оповестен конкурс, който се провежда  чрез предварително подаване в определен срок на писмени предложения от участниците за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- Част от физкултурен салон в ДГ „Незабравка“ Плевен, с площ от 30кв.м, за провеждане на занимания по футбол, при първоначална наемна цена на час 6.90 лв. Депозит за участие 40.00лв.

- Част от физкултурен салон в СУ „Стоян Заимов“ Плевен, с площ от 47кв.м, за провеждане на занимания по народни танци, при първоначална наемна цена на час 10.80 лв. Депозит за участие 40.00лв.

  Оглед на обектите може да се извършва  всеки  работен ден,след закупена тръжна или конкурсна документация.

3. Търгът да се проведе в Заседателната зала на Община Плевен пл. Възраждане 2,  на 01.02.2017г. от 13.15 часа.

4. Цената  на тръжната  документация  е 36.00 /тридесет и шест/лв. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 24.01.2017г до 15.00ч. на 31.01.2017г. в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен.

5.Предложения се подават от 25.01.2017 до 15.30 ч. на 31.01.2017 г.