Публичен търг с тайно надаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

701

 ОБЩИНА   ПЛЕВЕН
  
    На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 109/25.02.2016г. на Общински съвет – Плевен

 О Б Я В Я В А

1. Провеждане на публичен търг с тайно надаване, чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга, за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на част от имот публична общинска собственост, както следва:
- Бюфет за закуски в ОУ “Н.Й.Вапцаров” Плевен, с площ от 25кв.м, при първоначална месечна наемна цена 40 лв. Депозит за участие 130.00лв.
- Бюфет за закуски в СОУ “Пейо Яворов” Плевен, с площ от 5 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 35.00 лв. Депозит за участие 130.00лв.
- Бюфет за закуски в СОУ “Иван Вазов” Плевен, с площ от 22 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 403.00 лв. Депозит за участие 130.00лв.
 - Поставяне на автомат за топли напитки в ОСО- Плевен с площ от 1 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 50.00 лв. Депозит за участие 30.00лв.
 2. Оглед на обектите може да се извършва  всеки  работен ден
 
 3. Търгът ще се проведе, на 11 април 2016г.от 9.30ч в Заседателна зала на Община Плевен.   
4. Цената  на тръжната  документация  е 36.00 /тридесет и шест/лв. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 9.00ч. на 01.04.2016г до 16.00ч. на 08.04.2016г. в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен.