Публичен търг с тайно надаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

1057

 ОБЩИНА   ПЛЕВЕН

  

    На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 714/25.09.2017г. и № 754/26.10.2017г.на Общински съвет – Плевен

О Б Я В Я В А

 

1.  Да организира и проведе публичен търг с тайно надаване, чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга, за отдаване под наем за срок от 3(три) години на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- Бюфет за закуски в СУ „Иван Вазов“  Плевен, с площ от 22 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 403.00 лв. Депозит за участие 1100.00лв.

- Бюфет за закуски в МГ „Гео Милев” Плевен, I ет. с площ от 65кв.м, при първоначална месечна наемна цена 923.00 лв. Депозит за участие 1500.00лв.

  2. Да организира публично оповестен конкурс, който се провежда  чрез предварително подаване в определен срок на писмени предложения от участниците за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- Част от методичен кабинет/занималня / в ДГ „Ралица“ Плевен, с площ от 22кв.м, за провеждане на занимания по народни танци, при първоначална наемна цена на час 4.40 лв. Депозит за участие 50.00лв.

- Част от спортна зала в „Ученически спортна школа“ Плевен, с площ от 50кв.м, за провеждане на занимания по баскетбол и волейбол по график, при първоначална наемна цена на час 11.50 лв. Депозит за участие 50.00лв.

3. Оглед на обектите може да се извършва  всеки  работен ден

4. Търгът да се проведе в Заседателната  зала на Община Плевен пл. Възраждане 2,  на 21.11.2017г. от 14.40 часа.

5. Цената  на тръжната  документация  е 36.00 /тридесет и шест/лв. Тръжната документация се продава всеки работен ден от 9.00ч. на 13.11.2017г.  до 15.00ч. на 20.11.2017г., в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен

  6. Предложенията за участие по т.2 ще се подават в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен от 16.11.2017г. до 15.30 часа на 20.11.2017г.