ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване - отдаване под наем на общински нежилищни имоти

1190

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2  във връзка с чл. 44, ал.1, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация       

О Б Я В Я В А

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти :

       1. Помещение №1 с площ 49,28 кв.м.  в промишлена двуетажна масивна сграда с идентификатор 56722.657.20.1, находяща се в гр.Плевен, ул.”Д-р Г.М.Димитров”№82а, актувана с АОС №37030/26.08.2011, за срок от 5/пет/години.

      Начална месечна цена 124.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 380.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

        2. Помещение №2 с площ 54.15 кв.м.  в промишлена двуетажна масивна сграда с идентификатор 56722.657.20.1, находяща се в гр.Плевен, ул.”Д-р Г.М.Димитров”№82а, актувана с АОС №37030/26.08.2011, за срок от 5/пет/години.

      Начална месечна цена 136.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 410.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

       3. Помещение №3 с площ 57.55 кв.м.  в промишлена двуетажна масивна сграда с идентификатор 56722.657.20.1, находяща се в гр.Плевен, ул.”Д-р Г.М.Димитров”№82а, актувана с АОС №37030/26.08.2011, за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 144.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 435.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

  4. Преместваемо съоръжение – павилион  с площ 16.00кв.м., находящ се в ж.к.”Сторгозия”/Градинката/, УПИ I, кв.709 по плана на гр.Плевен, разположен съгласно одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема от 27.05.2010г.,  за срок от 5/пет/ години.

Начална месечна цена 195.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 585.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

5.  Преместваемо съоръжение – павилион  с площ 103.00кв.м., находящ се на ул.”Сергей Румянцев” /пресечка с ул.”Трети март”/, УПИ V, кв.62 по плана на гр.Плевен,  разположен съгласно одобрена от Главния архитект на Община Плевен схема от 05.07.2010г., за срок от 5/пет/ години.

Начална месечна цена 540.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 1620.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/. 

      6. Временна постройка със застроена площ 44,00кв.м, находящ се в гр.Плевен, ул.”Лозенка/Добри Чинтулов”, УПИ II, кв.540, актуван с акт №38246, за срок от 5/пет/ години.

      Начална месечна цена 110,00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 330,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

7. Помещение №2  с площ  25.00 кв.м., находящ се на ет.4 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 190.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 570.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

8. Помещение №37 с площ  15.40 кв.м., находящ се на ет.1 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 118.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 355.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

        Забележка : Първоначалната наемна месечна цена на имотите  по т.7 и т.8  е обявена като за помещения, в които ще се извършват само медицински или стоматологични услуги и дейности свързани с тях. Предназначението не може да бъде променяно.

       Търгът ще се проведе на 20.09.2016г.  от 10:30часа в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

 Тръжна документация ще се продава от 12.09.2016г. до 17.09.2016г. включително, в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на пл. ”Възраждане” № 4, Община  Плевен срещу квитанция за закупена документация.

  Депозитът за участие в търга се внася до 19.09.2016г.  включително, по сметка на Община Плевен  IBAN : BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.

       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00 часа на 19.09.2016г. в центъра за Административно обслужване на граждани при Община – Плевен, находящ се на пл.”Възраждане” № 4, гр.Плевен.