Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - публична общинска собственост, представляващ язовир

1063

В изпълнение на Решение № 472/26.01.2017 г. на Общински съвет Плевен и на основание Заповед № РД 10-350/16.02.2017 г. на Кмета на Община Плевен за откриване на процедура за отдаване под наем на публичен търг с тайно наддаване, Община Плевен

              Обявява

     Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - публична общинска собственост, представляващ язовир с обща площ 59.444 дка, образуван от следните имоти: имот № 000014 с площ 5.099 дка, находящ се в местността Алявото в землището на село Върбица и имот № 000081 с площ 54.345 дка, находящ се в местността Байнова могила в землището на село Бръшляница, актуван с АОС № 36732/30.03.2011 г.  

Начална месечна наемна цена на имота в размер на 125,00 лв. /сто двадесет и пет лева/ на месец без вкл. ДДС. Върху наемната цена ще се начислява ДДС. Депозит за участие в търга – 400,00 лв./четиристотин лева/.

Депозитът се внася от 21.02.2017 г. до 08.03.2017 г. (включително) по IBAN: BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

Публичният търг ще се проведе на 13.03.2017 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство Бръшляница, всеки работен ден от 21.02.2017 г. до 08.03.2017 г. (включително) от 9,00 до 16,00 ч.

        Тръжна документация да се продава от 21.02.2017 г. до 16,00 ч. на 08.03.2017 г. (включително) в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 21.02.2017 г. до 17,00 часа на 08.03.2017 г.          

При липса на кандидати или при необявявен  спечелил участник, нов търг ще се проведе на 27.03.2017 г. от 11,00 ч. при същите тръжни правила.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство Бръшляница, всеки работен ден от 14.03.2017 г. до 22.03.2017 г. (включително) от 9,00 до 16,00 ч.

Тръжна документация се продава от14.03.2017 г. до 22.03.2017 г. (включително) от 9,00 до 16,00 ч., в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 14.03.2017 г. до 22.03.2017 г.

Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

                                                                                               

                            

Файлове:

обява.docx обява.docx