Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. „Възраждане” 4, гр. Плевен, за отдаване под наем

1002

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.19 от Закона за Общинската собственост, във връзка с чл.76, т.4 и чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен,

                                                                                                                        О Б Я В Я В А:

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. „Възраждане” 4, гр. Плевен, за отдаване под наем на:

Преместваемо съоръжение – павилион с площ 25.00 кв. м., находящ се на спирка за масов градски транспорт, на ул. „Гренадерска“ №30, УПИ I, кв.353 по плана на гр. Плевен за срок от 5/пет/ години.

Начална месечна цена 350,00 /лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 700,00 лв. Цена на тръжната документация 30.00лв./без ДДС/.

Търгът ще се проведе на 20.01.2017 г. от 13,30 часа в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът за участие в търга се внася до 18.01.2017 г. включително, по сметка на Община Плевен IBAN BG45BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД – Плевен.

Тръжната документация ще се закупува от 12.01.2017 г. до 18.01.2017 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл. „Възраждане” №4.

Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16,00 ч. на 18.01.2017 г. в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” №4.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 31.01.2017 г. от 13,30 часа при същите тръжни правила. Тръжна документация ще се продава от 23.01.2017 г. до 16,00 часа на 27.01.2017 г. включително. Депозитът за участие в търга се внася до 27.01.2017 г.

Предложенията от участниците в търга ще се приемат в срок до 16,00 часа на 27.01.2017 г.

 

ГЕОРГ СПАРТАНСКИ

Кмет на Община Плевен