ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

1357

          На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация       

 

О Б Я В Я В А

 

       ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне  на предложенията в Центъра за административно обслужване на граждани град Плевен,  пл. ”Възраждане” № 4  за  отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти:

       1. Масивна едноетажна сграда – частна общинска собственост, със застроена площ 93,00 кв.м.,  находяща се в гр.Плевен, ж.к.”Сторгозия”№61А, актувана с АОС № 37258/05.12.2011г., за срок от 5/пет/ години.

         Начална месечна цена 233.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 700.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

      2. Помещение – частна общинска собственост, представляващ  кабинет  №49  с площ  15,40 кв.м., находящ се на ет.2 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 118.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 355.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

        Забележка : Първоначалната наемна месечна цена на имота по т.2 е обявена като за помещение, в което ще се извършват само медицински или стоматологични услуги и дейности свързани с тях. Предназначението не може да бъде променяно.

       Търгът ще се проведе на 20.12.2016г.  от 10:00часа в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

 Тръжна документация ще се продава от 12.12.2016г. до 16.00 часа на 16.12.2016г.  включително, в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на пл. ”Възраждане” № 4, Община  Плевен срещу квитанция за закупена документация.

  Депозитът за участие в търга се внася до 19.12.2016г.  включително, по сметка на Община Плевен  IBAN : BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.

       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00 часа на 19.12.2016г. в центъра за Административно обслужване на граждани при Община – Плевен, находящ се на пл.”Възраждане” № 4, гр.Плевен.