Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем - имот - публична общинска собственост, находящ се на тротоарното пространство от ОК 141 до ОК 143 по плана на град Славяново

669

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във вр. с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.79, ал.1-4, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен, писмо от Кмета на кметство Славяново с вх. № ДИР-136/21.01.2015г., Решение №1387/26.02.2015 г. на Общински съвет - Плевен и Заповед № РД-10-1027/25.06.2015г. на Кмета на Община Плевен,

 

                Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на тротоарното пространство от ОК 141 до ОК 143 по плана на град Славяново, съгласно схема за разполагане, съгласувана на 16.06.2015г. от Главния архитект на Община Плевен, за поставяне на преместваем обект - павилион за услуги с размери 4/3,5 м, с площ 14 кв.м., обозначен като № 10. Начална месечна наемна цена в размер на 26,60 /двадесет и шест лева и 60 стот./ лв./месец без включен ДДС. Депозит за участие в търга – 120,00 /сто и двадесет лева/ лв.

 

Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от Кметство Славяново,  всеки работен ден от 29.06.2015 г. до 14.07.2015 г., включително от 9,00 до 16,00 часа.

      Публичният търг ще се проведе на 06.07.2015 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът се внася до 03.07.2015 г. включително, по сметка IBAN  BG 38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF  на Община Плевен в Инвестбанк АД – клон Плевен.

       Тръжна документация да се продава от 29.06.2015 г. до 16,00ч. на 03.07.2015г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 29.06.2015 г. до 17,00 часа на 03.07.2015г.          

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 15.07.2015г. от 14.00 ч. при същите тръжни правила. Тръжна документация да се продава от 07.07.2015г. до 16,00 ч. на 14.07.2015г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 07.07.2015г. до 17,00 часа на 14.07.2015г.

Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.