ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща каса № 1

559

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.7от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2,от Закона за общинската собственост,във връзка с чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 заредазапридобиване, управление и разпореждане с общинскоимуществo, Решение 626/29.06.2017 г. на Общински съвет - Плевен и Заповед № РД –10 - 668/14.05.2018г. на Кмета на Община Плевенсе

О Б Я В Я В А:

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците - физически и юридически лица, регистрирани като търговци, лицензирани за осъществяване на обществен превоз на пътници,в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” 4, гр. Плевен, за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща каса № 1, с площ 4,50 кв.м., находяща се в гр. Плевен, пл. “Иван Миндиликов“ №7, сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АОС №36478/07.12.2010 г. за срок от 5/пет/ години.

            Начална месечна цена 350.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 700.00 лв. Цена на тръжната документация 50.00лв./без ДДС/.

Търгът ще се проведе на 29.05.2018 г. от 14:30 ч.в Заседателната зала на Община Плевен, ет.3.

Депозитът за участие в търга се внася до28.05.2018 г.включително, по сметка на Община Плевен IBANBG45BGUS91603304113901, BICBGUSBGSF на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД – Плевен.

Тръжната документация ще се закупува от 21.05.2018 г. до 15:00ч. на 28.05.2018 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4.

Предложенията на кандидатите за участие в търга ще се приемат до 15:00 ч. на 28.05.2018 г. в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” №4.

При липса на кандидати или на обявенспечелил участник, нов търгще се проведе на06.06.2018 г.от 14:30 ч. в Актовата зала на Община Плевен, ет.1при същитетръжни правила. Тръжна документация ще се продаваот 30.05.2018 г. до 15:00 часа на 05.06.2018г. включително. Депозитът за участие в търга се внася до05.06.201.

Предложенията на кандидатите за участие в търгаще се приемат в срок до 15:00 часа на 05.06.2018 г.

 

Оглед на имота се извършва от 21.05.2018 г. до 28.05.2018 г. /от 30.05.2018 г. до 05.06.2018 г.принов търг/, само след закупена тръжна документация и предварително уговорен час за оглед със служители на ОП “Център за градска мобилност“ на тел:064/888-667.

 

 

 

                                                                       ГЕОРГ СПАРТАНСКИ

                                                                       Кмет на Община Плевен