ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща помещение, с обща площ от 25,00кв.м.

685

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2от Закона за общинската собственост,във връзка с чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 заредазапридобиване, управление и разпореждане с общинскоимущество, Решение 908/29.03.2018г. на Общински съвет - Плевен и Заповед № РД - 497/ 11.04.2018 г. на Кмета на Община Плевенсе

 

О Б Я В Я В А:

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците - физически и юридически лица, в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” 4, гр. Плевен, за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща помещение, с обща площ от 25,00 кв. м., находяща се в гр. Плевен, пл. “Иван Миндиликов“ №7, сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АОС №36478/07.12.2010 г. за срок от 5/пет/ години.

            Начална месечна цена 520.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 1040.00 лв. Цена на тръжната документация 50.00лв./без ДДС/.

            Търгът ще се проведе на 19.04.2018 г. от 14,00 ч.в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1.

Депозитът за участие в търга се внася до18.04.2018 г. включително, по сметка на Община Плевен IBANBG45BGUS91603304113901, BICBGUSBGSF на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД – Плевен.

Тръжната документация ще се закупува от 12.04.2018 г. до 15.00 ч. на 18.04.2018 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4.

Предложенията на кандидатите за участие в търга ще се приемат до 15,00 ч. на 18.04.2018 г. в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” №4.

При липса на кандидати или на обявенспечелил участник, нов търгще се проведе на27.04.2018 г.от 14,00 ч. при същитетръжни правила. Тръжна документация ще се продаваот 20.04.2018 г. до 15,00 часа на 26.04.2018 г. включително. Депозитът за участие в търга се внася до26.04.2018г.

Предложенията на кандидатите за участие в търгаще се приемат в срок до 15,00 часа на 26.04.2018 г.

 

Оглед на имота се извършва от 12.04.2018 г. до 18.04.2018 г. /от 20.04.2018 г. до 26.04.2018 г.принов търг/, само след закупена тръжна документация и предварително уговорен час за оглед със служители на ОП “Център за градска мобилност“ на тел:064/888-667.

 

                                                                       ГЕОРГ СПАРТАНСКИ

                                                                       Кмет на Община Плевен