Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, за разполагане на преместваемо съоръжение, на съществуваща ЖРК , по плана на с. Пелишат

993

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

            На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във вр. с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл. 15 от Наредба № 15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен, чл. 14, чл. 76, т.2, чл. 79, ал. 1-4, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №  7 на Общински съвет – Плевен и Решение № 445/22.12.2016 г. на Общински съвет Плевен,

                                                                     Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот -публична общинска собственост, за разполагане на преместваемо съоръжение върху площ от 4 кв.м., на съществуваща ЖРК  (желязо – решетъчна конструкция), находяща се в  имот - парцел VIII, кв. 5, в двора на Здравна служба, село Пелишат, община Плевен, (АОС №31585/24.03.2000г.), по скица № 294/28.03.2011год. на Главния архитект на Община Плевен.

Начална месечна наемна цена на имота в размер на 100,00 /сто лева/ лв. без вкл. ДДС.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство Пелишат, всеки работен ден от 20.01.2017 г. до 10.02.2017 г., включително от 9,00 до 16,00ч.

      Публичният търг ще се проведе на 13.02.2017 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

       Депозитът в размер на 50,00 /петдесет лева/ лв. се внася до 10.02.2017 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен във „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

       Тръжна документация да се продава от 20.01.2017 г. до 16,00ч. на 10.02.2017 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 20.01.2017 г. до 17,00 часа на 10.02.2017 г.          

       При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 27.02.2017 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

Депозитът в размер на 50,00 /петдесет лева/ лв. се внася до 24.02.2017 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен във „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство Пелишат, всеки работен ден от 14.02.2017 г. до 24.02.2017 г., включително от 9,00 до 16,00 ч.

       Тръжна документация да се продава от 14.02.2017 г. до 16,00 ч. на 24.02.2017 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 14.02.2017 г. до 17,00 часа на 24.02.2017 г.

Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

 

Файлове:

obiava- Pelishat.doc obiava- Pelishat.doc