ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1150

          На основание чл.14, ал.1 и ал.7 във връзка с ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1 и т.2, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение Решение № №370/27.10.2016г.на Общински съвет - Плевен          

 

                                                                     О Б Я В Я В А

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти :

1. Помещение №20  с площ  15.40 кв.м., находящ се на ет.4 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 130.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 390.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

2. Помещение №8 с площ  15.40 кв.м., находящ се на ет.4 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 135.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 400.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

3. Помещение №7 с площ  13.70 кв.м., находящ се на ет.4 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 105.00.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 315.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

4. Помещение №22 с площ  19.70 кв.м., находящ се на ет.1 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 265.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 800.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

      5. Помещение №3 с площ 57.55 кв.м.  в промишлена двуетажна масивна сграда с идентификатор 56722.657.20.1, находяща се в гр.Плевен, ул.”Д-р Г.М.Димитров”№82а, актувана с АОС №37030/26.08.2011, за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 144.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 435.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

      6. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ 12.00кв.м., за поставяне на преместваемо съоражение – павилион №5, находящ се в гр.Плевен, Гробищен парк ”Чаира”, на осование одобрена схема от Главния архитект на Община Плевенмсхема за поставяне от 21.02.2011г., за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 60.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 360.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

        Забележка : Първоначалната наемна месечна цена на имотите от т.1 до т.4 е обявена като за помещения, в които ще се извършват само медицински или стоматологични услуги и дейности свързани с тях. Предназначението не може да бъде променяно.

       Търгът ще се проведе на 25.11.2016г.  от 10:00часа в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

 Тръжна документация ще се продава от 17.11.2016г. до 16.00 часа на 23.11.2016г.  включително, в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на пл. ”Възраждане” № 4, Община  Плевен срещу квитанция за закупена документация.

  Депозитът за участие в търга се внася до 24.11.2016г.  включително, по сметка на Община Плевен  IBAN : BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.

       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00 часа на 24.11.2016г. в центъра за Административно обслужване на граждани при Община – Плевен, находящ се на пл.”Възраждане” № 4, гр.Плевен.