ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ-ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В с .КЪРТОЖАБЕНЕ

1080

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 15, чл. 79, ал. 1-4, чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба №  7 на Общински съвет – Плевен, молба от „Сортови семена Вардим” ЕАД и писмо с вх. № ДИР-1209/03.11.2016 г. от Кметския наместник на село Къртожабене,

               Обявява

     Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот - частна общинска собственост, представляващ: помещение за офис в масивна постройка на един етаж с площ 26,50 кв.м, находящо  се в югозападна част на двуетажна масивна сграда /училище/ в парц. XIII, стр. кв. 15 по плана на с. Къртожабене, актуван с АОС № 31588/11.04.2000 г.  

Начална месечна наемна цена на имота в размер на 61,00 лв. /шестдесет и един лева/ на месец без вкл. ДДС (съгласно Приложение № 2 на Решение № 522/29.04.2009 г. на Общински съвет – Плевен). Върху наемната цена ще се начислява ДДС. Депозит за участие в търга – 220,00 /двеста и двадесет лева/ лв.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство Къртожабене, всеки работен ден от 11.11.2016 г. до 18.11.2016 г., включително от 9,00 до 16,00 ч.

      Публичният търг ще се проведе на 21.11.2016 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозита се внася до 18.11.2016 г. включително по IBAN: BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен във „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

      Тръжна документация да се продава от 11.11.2016 г. до 16,00 ч. на 18.11.2016 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 11.11.2016 г. до 17,00 часа на 18.11.2016 г.          

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 30.11.2016 г. от 11,00 ч. при същите тръжни правила.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство Къртожабене, всеки работен ден от 22.11.2016 г. до 29.11.2016 г., включително от 9,00 до 16,00 ч.

Тръжна документация да се продава от 22.11.2016 г. до 16,00 ч. на 29.11.2016 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 22.11.2016 г. до 17,00 часа на 29.11.2016 г.

Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

 

Файлове:

обява.docx обява.docx