Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

722

         На основание чл.14, ал.1 и ал.7 във връзка с ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1 и т.2, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение Решение № №064/28.01.2016г.на Общински съвет - Плевен  
 
О Б Я В Я В А
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти :
      1. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ 9.00кв.м., за поставяне на преместваем обект – павилион №9, находящ се в гр.Плевен, ул.Бъкстон”, кв.383, на основание одобрена от Главен архитект на Община Плевен схема за поставяне от 10.09.2013г.
       Начална месечна цена 90.00лв. (без ДДС). Депозит за участие в търга е 300.00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв.(без ДДС), за срок от 5(пет) години.
      2. Преместваем обект – общинска собственост, представляващ павилион с площ 6.86кв.м., находящ се в УПИ I, кв.88 по плана на гр.Плевен, жк.“Дружба“, съгласно одобрена от Главен архитект на Община Плевен схема за поставяне от 08.02.2011г.
       Начална месечна цена 33.00лв. (без ДДС). Депозит за участие в търга е 100.00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв.(без ДДС), за срок от 5(пет) години.
       3. Помещение – частна общинска собственост, представляващ кабинет  №9  с площ 12.25 кв.м., находящ се на ет.1 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.
   Начална месечна цена 94.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 285.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
        4. Помещение – частна общинска собственост, представляващ кабинет  №56А  с площ 17.50 кв.м., находящ се на ет.3 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.
   Начална месечна цена 133.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 400.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
          5. Помещение – частна общинска собственост, представляващ кабинет  №56Б  с площ 18.50 кв.м., находящ се на ет.3 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.
   Начална месечна цена 141.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 425.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
          6. Помещение – частна общинска собственост, представляващ кабинет  №59  с площ 15.40 кв.м., находящ се на ет.3 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.
Начална месечна цена 118.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 355.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
          7. Помещение – частна общинска собственост, представляващ кабинет  №60  с площ 15.40 кв.м., находящ се на ет.3 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.
Начална месечна цена 118.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 355.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
          8. Помещение – частна общинска собственост, представляващ кабинет  №73 с площ 15.40 кв.м., находящ се на ет.3 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.
Начална месечна цена 118.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 355.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
          9. Помещение – частна общинска собственост, представляващ кабинет  №74 с площ 15.40 кв.м., находящ се на ет.3 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.
Начална месечна цена 118.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 355.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
          10. Помещение – частна общинска собственост, представляващ кабинет  №75  с площ 15.40 кв.м., находящ се на ет.3 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.
Начална месечна цена 118.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 355.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
          11. Помещение – частна общинска собственост, представляващ кабинет  №9  с площ 15.40 кв.м., находящ се на ет.4 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.
   Начална месечна цена 118.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 355.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
Забележка : Първоначалната наемна месечна цена на обектите от т.3 до т.11 включително е обявена за помещения, в които се извършват само медицински или стоматологични услуги и дейности свързани с тях. Предназначението не може да бъде променяно.
      Търгът ще се проведе на  15.03.2016год. от 10:00часа в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.
 Тръжна документация ще се продава от 07.03.2016год. до 11.03.2016год. включително, в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на пл. ”Възраждане” № 4, Община  Плевен срещу квитанция за закупена документация.
  Депозитът за участие в търга се внася до 14.03.2016год. включително, по сметка на Община Плевен  IBAN : BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в Българо – Американска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.
       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00 часа на 14.03.2016год. в центъра за Административно обслужване на граждани при Община – Плевен, находящ се на пл.”Възраждане” № 4, гр.Плевен.