Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

951

              На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.2,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение № 542/30.03.2017г. на Общински съвет Плевен и Заповед №РД-10-185/08.02.2018г. на Кмета на Община Плевен
 
 
О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
 за  отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти:
 
     1. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между №60 и №64 на ул.”Васил Левски”,  представляваща позиция 1 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на витрини и фризери за сладолед” с площ  по 1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.
      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.
 
    2. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между №60 и №64 на ул.”Васил Левски”,    представляваща позиция 2 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на колички за продажба на царевица на пара” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.
     Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.
 
   3. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между ул.”Найчо Цанов” и ул.”Любен Каравелов”  представляваща позиция 3 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на машини -  сладолед” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.
      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/. 
 
   4. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между ул.”Найчо Цанов” и ул.”Любен Каравелов”  представляваща позиция 4 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на машини -  сладолед” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.
      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.
 
   5.  Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между ул.”Найчо Цанов” и ул.”Любен Каравелов”  представляваща позиция 5 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на машини -  скрежина” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.
      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.
 
    6. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между ул.”Хан Крум” и ул.”Цар Калоян”  представляваща позиция 6 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на машини - пуканки” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.
      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.
 
    7. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между ул.”Хан Крум” и ул.”Цар Калоян”  представляваща позиция 7 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на колички за продажба на царевица на пара” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.
      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.
 
    8. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между сградите на „ЦКБ” и „ДСК”  представляваща позиция  8 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  витрини и фризери за сладолед” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.
      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.
 
    9. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между сградите на „ЦКБ” и „ДСК”  представляваща позиция  9 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  витрини и фризери за сладолед” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.
      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.
 
   10. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между сградите на „ЦКБ” и „ДСК”  представляваща позиция  10 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  витрини и фризери за сладолед” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.
  Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.
 
   11.  Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между  ул.„Коста х.Пакев” и „Цанко Церковски”  представляваща позиция  11 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  витрини и фризери за сладолед” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.
      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/
 
   12. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между  ул.„Коста х.Пакев” и „Цанко Церковски”  представляваща позиция  13  от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  машини - скрежина” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.
      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.
 
   13. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се на пл.„Свобода”  представляваща позиция  18  от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  машини - скрежина” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.
      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.
 
    14. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между ул.„Цар Симеон” и ул.”Бъкстон”  представляваща позиция  25  от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  колички за продажба на царевица на пара” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.
      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.
 
        Търгът ще се проведе на  02.03.2018г. от 14:00ч. в Актовата зала на Община Плевен,  ет.1.
        Депозитът за участие в търга се внася до  01.03.2018г. вкл., по сметка на Община Плевен
IBAN :  BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна
Банка“АД,   офис Плевен.
       Тръжната документация ще се закупува от 21.02.2018г. до 16:00ч. на 28.02.2018г. вкл., в център за  административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4.
       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00ч. на 01.03.2018г. в център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане”№4.