ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

963

          На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка счл. 44, ал.1, т.1  от Закона за местното самоуправлениеи местната администрация и Заповед №РД-10-524/13.04.2018г.

 

О Б Я В Я В А

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти:

1.Помещение – частна общинска собственост, представляващкабинет  №2.2с площ 9,55кв.м., находящ се на ет.4 в масивнасграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Началнамесечна цена 73,00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга220,00.00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

2.Помещение – частна общинска собственост, представляващкабинет  №2.8с площ 30,80кв.м., находящ се на ет.4 в масивнасграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Началнамесечна цена 235,00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга705,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

3.Помещение – частна общинска собственост, представляващкабинет  №2.16с площ 15,40кв.м., находящ се на ет.4 в масивнасграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Началнамесечна цена 118,00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга355,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

4.Помещение – частна общинска собственост, представляващкабинет  №2.17с площ 38,30кв.м., находящ се на ет.4 в масивнасграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Началнамесечна цена 292,00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга880,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

5. Помещение №2 с площ 54.15 кв.м.  в промишлена двуетажна масивна сграда с идентификатор 56722.657.20.1, находяща се в гр.Плевен, ул.”Д-р Г.М.Димитров”№82а, актувана с АОС №37030/26.08.2011, за срок от 5/пет/години.

Началнамесечна цена 136.00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга410.00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

6.  Помещение за обслужващидейности и битови услуги с площ 10,00 кв.м., разположено на вторияетаж в масивнасграда за битови услуги, находяща се в гр.Плевен, ж.к.”Дружба” I микрорайон до бл.113, актуван с АОС №39828/13.12.2013г., за срок от 5/пет/години.

Началнамесечна цена 45,00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга135,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

7. Помещение – магазин за търговия с хранителни стоки, с площ 79,00 кв.м., находящо се в гр.Плевен, ж.к.”Дружба” до бл.216, актуван с АОС №35687/28.10.2009г., за срок от 5/пет/години.

Началнамесечна цена 400,00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга1200,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

Забележка :Първоначалната наемна месечна цена на имотите по т.1 дот.4 е обявенакато за помещения, в коитоще се извършват само медицински или стоматологични услуги и дейностисвързани с тях. Предназначението не може да бъде променяно.

Търгътще се проведена  03.05.2018год.от 14:00часа в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

Тръжна документация ще се продава от 23.04.2018год. до 16,00 часа на 27.04.2018год.включително, в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на пл. ”Възраждане” № 4, Община  Плевенсрещу квитанция за закупена документация.

Депозитът за участие в търга се внася до 02.05.2018год.включително, по сметка на Община ПлевенIBAN :BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.

       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00 часа на 02.05.2018год. в центъра за Административно обслужване на граждани при Община – Плевен, находящ се на пл.”Възраждане” № 4, гр.Плевен.