Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на публична общинска собственост

968

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН

  

    На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 661/27.07.2017г. на Общински съвет – Плевен

 

О Б Я В Я В А

1.Провеждане на публичен търг с тайно надаване, чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга, за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на част от имот публична общинска собственост, представляващ:

- Бюфет за закуски в СУ „Иван Вазов“  Плевен, с площ от 24 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 440.00 лв. Депозит за участие 900.00лв.

- Бюфет за закуски  в  МГ „Гео Милев” Плевен, IV етаж, с площ от 11 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 152.00 лв. Депозит за участие 750.00лв.

- Бюфет за закуски в СУ „Хр. Смирненски” Плевен, с площ от 48 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 125.00 лв. Депозит за участие 320.00лв.

  2. Оглед на обектите може да се извършва  всеки  работен ден
  3. Търгът да се проведе в Актовата  зала на Община Плевен пл. Възраждане 2,  на 22.08.2017г. от 13.15 часа.
  4. Цената  на тръжната  документация  е 36.00 /тридесет и шест/лв. Тръжната документация се продава всеки работен ден от 9.00ч. на 08.08.2017г до 16.00ч. на 18.08.2017г., в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен.