ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ- ЯЗОВИР В с.ПЕЛИШАТ

1068

 

В изпълнение на Решение № 378/27.10.2016 г. на Общински съвет Плевен и на основание Заповед № РД 10-1535/14.11.2016 г. на Кмета на Община Плевен за откриване на процедура за отдаване под наем на публичен търг с тайно наддаване, Община Плевен

 

              Обявява

     Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот - публична общинска собственост, представляващ язовир Пелишат - 1, съставляващ имот № 168010 с площ 77.401 дка, по плана на землището на село Пелишат, Община Плевен, в местността Чакърска воденица, актуван с АОС № 31399/16.04.1999 г.

Начална месечна наемна цена на имота в размер на 160,00 лв. /сто и шестдесет лева/ на месец без вкл. ДДС. Върху наемната цена ще се начислява ДДС. Депозит за участие в търга – 1100,00 лв./хиляда и сто лева/.

Депозитът се внася от 17.11.2016 г. до 30.11.2016 г. (включително) по IBAN: BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

Публичният търг ще се проведе на 01.12.2016 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство Пелишат, всеки работен ден от 17.11.2016 г. до 30.11.2016 г., включително от 9,00 до 16,00 ч.

        Тръжна документация да се продава от 17.11.2016 г. до 16,00 ч. на 30.11.2016 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 17.11.2016 г. до 17,00 часа на 30.11.2016 г.          

При липса на кандидати или при необявявен  спечелил участник, нов търг ще се проведе на 12.12.2016 г. от 11,00 ч. при същите тръжни правила.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство Пелишат, всеки работен ден от 02.12.2016 г. до 09.12.2016 г. (включително) от 9,00 до 16,00 ч.

Тръжна документация се продава от 02.12.2016 г. до 16,00 ч. на 09.12.2016 г. (включително), в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 02.12.2016 г. до 17,00 часа на 09.12.2016 г.

Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

                                                                                                                        

Файлове:

обява.docx обява.docx