Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имоти - публична общинска собственост

1216

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във вр. с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл. 79, ал. 1-4, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №  7 на Общински съвет – Плевен, предложение от Директора на ОП „Акварел” и Решение № 349/29.09.2016 г. на Общински съвет Плевен,

                Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти рекламно–информационни елементи /РИЕ/ - билбордове по плана на гр. Плевен, съгласно схеми за разполагане, съгласувани от Главен архитект, както следва:

    

Местоположение на РИЕ /билборд/

Начална месечна наемна цена/
лв. без ДДС

Депозит за участие в търга/лв.

1

В зелена площ на ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, кв. 382, до сградата на Съдебна палата, гр. Плевен, тип „Скролер” с размери 4/3 м, скица № 680.

300,00

 

1100,00

2

В зелена площ при изхода за гр. Русе, отклонение за ж.к. „Дружба”, тип „Пиза”, с размери 4/3 м, скица № 348.

300,00

 

1100,00

 

Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите от ОП „Акварел”, всеки работен ден от 20.10.2016 г. до 09.11.2016 г., включително от 9,00 до 16,00ч.

      Публичният търг ще се проведе на 31.10.2016 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитите се внасят до 28.10.2016 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен във „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

       Тръжна документация да се продава от 20.10.2016 г. до 16,00ч. на 28.10.2016 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 20.10.2016 г. до 17,00 часа на 28.10.2016г.          

При липса на кандидати или при необявяване на спечелили участници, нов търг да се проведе на 10.11.2016 г. при същите тръжни правила.

Тръжна документация да се продава от 01.11.2016 г. до 16,00 ч. на 09.11.2016 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 01.11.2016г. до 17,00 часа на 09.11.2016г.

Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

Файлове:

obiava-2 бр.doc obiava-2 бр.doc