Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински недвижими имоти – частна общинска собственост

815

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН
На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 15, чл. 79, ал. 1-4, чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен,

Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински недвижими имоти –  частна общинска собственост, за следните търговски обекти:
1.1. Помещение в сграда – Автоспирка с площ 30,52 кв.м между кв. 14 и кв. 19 по плана на село Опанец, актуван с АОС № 30475/11.11.1994г. и скица № 296/06.03.2014г.
Начална месечна наемна цена на имота в размер на 52,00 /петдесет и два лева/ лв. на месец без вкл. ДДС. Върху наемната цена ще се начислява ДДС. Депозит за участие в търга – 200,00 /двеста лева/ лв.
1.2. Павилион в сграда  – Автоспирка с площ 2,98 кв.м между кв. 14 и кв. 19 по плана на село Опанец, актуван с АОС № 30475/11.11.1994г. и скица № 296/06.03.2014г.
Начална месечна наемна цена на имота в размер на 5,10 /пет лева и 10 стот./ лв. на месец без вкл. ДДС. Върху наемната цена ще се начислява ДДС. Депозит за участие в търга – 30,00 /тридесет лева/ лв.
Месечната наемна цена, с която е спечелен търга се коригира с коефициент, съгласно Решение № 522/29.04.2009г. на Общински съвет – Плевен, в случай на заявено друго предназначение.Това се прилага само в случаите, когато съобразно новото предназначение на обекта се налага повишение на наемната цена.
Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от Кметство Опанец,  всеки работен ден от 28.04.2016 г. до 20.05.2016 г., включително от 9,00 до 16,00 часа.
      Публичният търг ще се проведе на 12.05.2016 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на Община Плевен, ет. 3.
Депозитът се внася до 11.05.2016 г. включително, по сметка IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен във „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.
       Тръжна документация ще се продава от 28.04.2016 г. до 16,00ч. на 11.05.2016г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).
Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 28.04.2016 г. до 17,00 часа на 11.05.2016г.          
При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 25.05.2016г. от 11.00 ч. при същите тръжни правила. Тръжна документация ще се продава от 13.05.2016г. до 16,00 ч. на 20.05.2016г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация.
Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 13.05.2016г. до 17,00 часа на 20.05.2016г.
Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.