Публичен търг с тайно наддаване - за поставяне на преместваеми обекти – рекламно – информационни елементи /РИЕ/- билбордове 13 бр. тип „Пиза”, с размери ¾ м с площ 4 кв.м; 3 бр. РИЕ /билбордове/ - собственост на Община Плевен тип „Пиза”, с размери ¾ м с п

645

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във вр. с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл. 79, ал. 1-4, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №  7 на Общински съвет – Плевен, предложения от Директора на ОП „Акварел” с вх. №№ ДИР-845/29.06.2015г.;13.07.2015г. и 15,07.2015г. и Решение № 1576/27.08.2015 г. на Общински съвет Плевен,

                Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имоти - публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – рекламно – информационни елементи /РИЕ/- билбордове 13 бр. тип „Пиза”, с размери ¾ м с площ 4 кв.м; 3 бр. РИЕ /билбордове/ - собственост на Община Плевен тип „Пиза”, с размери ¾ м с площ 4 кв.м и 12 бр. право на поставяне на РИЕ на парапета, на конструкция на надлеза за ж.к. Сторгозия, съгласно схеми за разполагане, съгласувани на 30.07.2015 г. от Главен архитект, както следва:

  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

 

Начална наемна месечна цена/лв. без ДДС

Депозит за участие в търга/лв.

1

В зелена площ в близост до Кайлъшка бара, срещу бензиностанция Шел, скица №349/30.7.2015

                     180

           700

2

В зелена разделителна ивица изход за Русе, скица № 341/30.07.2015г.

90

400 

3

 До парапета на Кайлъшка бара, ул. Дойран, след ул. Заменхов, посока Кооперативен пазар, скица № 330/30.07.2015г.

170

 

650

4

Ул. Дойран, пред парапета на Кайлъшка бара срещу сградата на ДСК, скица №331/30.07.2015г.

170

650

5

Кръстовище на бул. Хр.Ботев и ул. Чаталджа, скица № 333/30.07.2015г.

90

400

6

В зелена разделителна ивица пред бензиностанция Шел, скица № 350/30.07.2015г.

180

700

 

7

В зелен остров ул. Васил Левски, срещу общински пазар „Тибор” ЕАД, скица № 322/30.07.2015г.

170

650

8

В зелената разделителна ивица изход Русе до ОК 4233, скица № 318/30.07.2015г.

90

400

9

Ул. Дойран пред парапета на Кайлъшка бара срещу сградата на Водно стопанство, скица № 329/30.07.2015г.

170

 

650

10

В зелената площ на пл. Свобода между ЧЕЗ България и СИЦ, скица № 328/30.07.2015г.

170

650

11

Зелена разделителна ивица до колелото посока София, скица № 362/30.07.2015г.

180

700

 

12

Зелена площ на ул. Цар Самуил срещу СОУ „Ст. Заимов” в ж.к.Сторгозия, скица №915/30.07.15г.

90

400

13

В зелена площ пред бензиностанция Еко, бул. Христо Ботев, скица № 854/20.07.15г.

90

400

14

В зелената площ при разклона за Лозаро- винарска изба, скица № 261/30.07.2015г.- собствен

90

400

15

 

В зелената площ на кръст. на бул. Христо Ботев и ул. Хемус, скица № 253/30.07.2015г.- собствен

90

 

400

16

В зелената разделителна ивица на входно-изходната магистрала Плевен - Русе, скица №257/30.07.2015г.- собствен

90

 

400

17

На парапета на конструкция на надлеза за ж.к. Сторгозия, обозначен като № 1, р-р 2/10 м, по схема за разполагане от 30.07.2015г.

120

 

500

18

На парапета на конструкция на надлеза за ж.к. Сторгозия, обозначен като № 2, р-р 2/6 м по схема за разполагане от 30.07.2015г.

90

 

400

19

На парапета на конструкция на надлеза за ж.к. Сторгозия, обозначен като № 3, р-р 2/6 м по схема за разполагане от 30.07.2015г.

90

 

400

20

На парапета на конструкция на надлеза за ж.к. Сторгозия, обозначен като № 4, р-р 2/6 м по схема за разполагане от 30.07.2015г.

90

 

400

21

На парапета на конструкция на надлеза за ж.к. Сторгозия, обозначен като № 5, р-р 2/6 м по схема за разполагане от 30.07.2015г.

90

 

400

22

На парапета на конструкция на надлеза за ж.к. Сторгозия, обозначен като № 6, р-р 2/10 м по схема за разполагане от 30.07.2015г.

120

 

500

23

На парапета на конструкция на надлеза за ж.к. Сторгозия, обозначен като № 7, р-р 2/10 м по схема за разполагане от 30.07.2015г.

120

 

500

24

На парапета на конструкция на надлеза за ж.к. Сторгозия, обозначен като № 8, р-р 2/6 м по схема за разполагане от 30.07.2015г.

90

 

400

25

На парапета на конструкция на надлеза за ж.к. Сторгозия, обозначен като № 9, р-р 2/6 м по схема за разполагане от 30.07.2015г.

90

 

400

26

На парапета на конструкция на надлеза за ж.к. Сторгозия, обозначен като № 10, р-р 2/6 м по схема за разполагане от 30.07.2015г.

90

 

   400

27

На парапета на конструкция на надлеза за ж.к. Сторгозия, обозначен като № 11, р-р 2/6 м по схема за разполагане от 30.07.2015г.

90

 

400

28

На парапета на конструкция на надлеза за ж.к. Сторгозия, обозначен като № 12, р-р 2/10 м по схема за разполагане от 30.07.2015г.

120

 

500

Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите от ОП „Акварел”, всеки работен ден от 24.09.2015 г. до 20.10.2015 г., включително от 9,00 до 16,00ч.

      Публичният търг ще се проведе на 12.10.2015 г. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, както следва:

·    за позиции от № 1 до № 13 вкл. от 11,00 ч.

·    за позиции от № 14 до № 28 вкл. от 14,30 ч.

Депозитите се внасят до 09.10.2015 г. включително, по сметка IBAN  BG 38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF  на Община Плевен в Инвестбанк АД – клон Плевен.

       Тръжна документация да се продава от 24.09.2015 г. до 16,00ч. на 09.10.2015г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 24.09.2015 г. до 17,00 часа на 09.10.2015г.          

При липса на кандидати или на обявени спечелили участници, нов търг да се проведе на 21.10.2015г. при същите тръжни правила, както следва:

·    за позиции от № 1 до № 12 вкл. от 11,00 ч.

·    за позиции от № 13 до № 28 вкл. от 14,30 ч.

 Тръжна документация да се продава от 13.10.2015г. до 16,00 ч. на 20.10.2015г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 13.10.2015г. до 17,00 часа на 20.10.2015г.

Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.