ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО ПЛАНА НА С. РАЛЕВО

195

В изпълнение на Заповед № РД 10-1758/15.12.2021 год. на кмета на Община Плевен,

 

Обявява

 

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект на 1-ви етаж, находящ се в двуетажна административно-търговска сграда с идентификатор 62116.101.97.1.3, с търговска площ 42.00 м2 и складово помещение 7.00 м2, с предназначение: за търговска дейност (магазин за хранителни стоки) в УПИ I, кв. 7 по плана на село Ралево, община Плевен, разположен в поземлен имот с идентификатор 62116.101.97, актуван с АОС № 41615/20.05.2016 г.

            Начална месечна наемна цена на имота е, както следва: помещение за търговска дейност в размер на 71,40 лв. /седемдесет и един лева и 40 стот./; за складово помещение в размер на 5,95 лв. /пет лева и 95 стот./ и обща сума в размер на 77,35 лв. /седемдесет и седем лева  35 стот./ без вкл. ДДС .

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство Ралево, всеки работен ден от 20.12.2021 г. до 07.01.2022 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Публичният търг ще се проведе на 10.01.2022 г. от 11,30 ч. в заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

            Тръжна документация се продава от 20.12.2021 г. до 16,00 ч. на 07.01.2022 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Депозитът в размер на 278,46 лв. /двеста седемдесет и осем лева и 46 стот./ се внася от 20.12.2021 г. до 07.01.2022 г. вкл. по сметка: IBAN: BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

              Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 20.12.2021 г. до 16,00 часа на 07.01.2022 г.          

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 20.01.2022 г. от 11,30 ч. при същите тръжни правила.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство Ралево, всеки работен ден от 11.01.2022 г. до 19.01.2022 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

Тръжна документация се продава от 11.01.2022 г. до 16,00 ч. на 19.01.2022 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Депозитът в размер на 278,46 лв. /двеста седемдесет и осем лева и 46 стот./ се внася от 11.01.2022 г. до 19.01.2022 г. по сметка: IBAN: BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 11.01.2022 г. до 16,00 часа на 19.01.2022 г.