Публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС, помещение за офис с площ 12.00 кв.м., находящ се в с. Радишево, община Плевен

903

В изпълнение на Заповед № РД 10-1074/02.08.2019 год. на Вр.И.Д.Кмет на Община Плевен, съгласно Заповед № РД-10-1048/29.07.2019г. на Кмета на Община Плевен,

           

              Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за офис с площ 12.00 кв.м., находящо се на I-ви етаж в масивна двуетажна сграда - Общински дом, парцел I в стр.кв.20, по плана на село Радишево, община Плевен, (актуван АОС № 31136/19.02.1998 г.).

Начална месечна наемна цена на имота е в размер на 27,60 / двадесет и седем лева и 60 стот. / лв. без вкл. ДДС. Върху наемната цена се начислява ДДС.

Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от кметство с. Радишево, всеки работен ден от 07.08.2019 г. до 14.08.2019 г. включително от 9,00 ч. до 16,00 ч.

      Публичният търг да се проведе на 16.08.2019 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

       Депозитът в размер на 100,00 /сто лева/ лв., и се внася от 07.08.2019 г. до 14.08.2019 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

       Тръжна документация се продава от 07.08.2019 г. до 16,00 ч. на 14.08.2019 г., в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4, срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 07.08.2019  г. до 17,00 часа на 14.08.2019 г.          

       При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 29.08.2019 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

Депозитът в размер на 100,00 /сто лева/ лв., и се внася от 19.08.2019 г. до 27.08.2019 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от кметство с. Радишево, всеки работен ден от 19.08.2019 г. до 27.08.2019 г. включително от 9,00 до 16,00 ч.

       Тръжна документация се продава от 19.08.2019 г. до 16,00 ч. на 27.08.2019 г., в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 19.08.2019 г. до 17,00 часа на 27.08.2019 г.

 

Файлове:

obqva-Radishevo.doc obqva-Radishevo.doc