Публичен търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

647

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН
  
    На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 188/27.04.2016г. на Общински съвет – Плевен
                                                         
О Б Я В Я В А
 
1. Провеждане на публичен търг с тайно надаване, чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга, за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на част от имот публична общинска собственост, както следва:
-Бюфет за закуски в МГ “Гео Милев” Плевен, с площ от 65 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 923.00 лв. Депозит за участие 300.00лв.
- Бюфет за закуски в МГ “Гео Милев” Плевен на ІV ет., с площ от 11 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 152.00 лв. Депозит за участие 200.00лв.
- Щанд за ученически пособия в СОУ “Иван Вазов” Плевен, с площ от 10 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 45.00 лв. Депозит за участие 100.00лв.
- Бюфет за закуски в ГПЧЕ  Плевен на І ет., с площ от 19 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 262.00 лв. Депозит за участие 300.00лв.
- Бюфет за закуски в ГПЧЕ  Плевен на ІІ ет., с площ от 18 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 248.00 лв. Депозит за участие 300.00лв.
- Бюфет за закуски в СОУ “Ст. Заимов” Плевен, с площ от 14 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 193.00 лв. Депозит за участие 300.00лв.
- Бюфет за закуски в НУ “Единство” Плевен, с площ от 52 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 52.00 лв. Депозит за участие 200.00лв.
2. Оглед на обектите може да се извършва  всеки  работен ден
3. Търгът да се проведе в Заседателната зала на Община Плевен пл. Възраждане 2,  на 14.06.2016г. от 09.30 часа.
4. Цената  на тръжната  документация  е 36.00 /тридесет и шест/лв. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 9.00ч. на 02.06.2016г до 16.00ч. на 13.06.2016г. в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен.