Публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост

687

          На основание чл.14,  ал.7  от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.2, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение Решение № 110/25.02.2016г.на Общински съвет Плевен и Заповед №РД-10-291/12.03.2016г. на Кмета на Община Плевен
 
ОБЯВЯВА
 
Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне  на предложенията в Центъра за административно обслужване на граждани град Плевен,  пл. ”Възраждане” № 4  за  отдаване под наем на  част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ 12,00кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион №1, находящ се в гр.Плевен, гробищен парк „Чаира”, на основание одобрена от Главен архитект на Община Плевен схема за поставяне от 25.04.2012г.    
       Начална месечна цена 36.00лв. (без ДДС). Депозит за участие в търга е 110,00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв.(без ДДС), за срок от 5(пет) години.                                 
      Търгът ще се проведе на 24.03.2016год. от 10:00часа в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.
 Тръжна документация ще се продава от 16.03.2016год. до 22.03.2016год. включително, в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на пл. ”Възраждане” № 4, Община  Плевен срещу квитанция за закупена документация.
  Депозитът за участие в търга се внася до 23.03.2016год. включително, по сметка на Община Плевен  IBAN : BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.
       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00 часа на 23.03.2016год. в центъра за Административно обслужване на граждани при Община – Плевен, находящ се на пл.”Възраждане” № 4, гр.Плевен