Публичен търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

979

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН

 

    На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 687/31.08.2017г. на Общински съвет – Плевен

О Б Я В Я В А

1.Провеждане на публичен търг с тайно надаване, чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга, за отдаване под наем за срок от 3(три) години на част от имот публична общинска собственост, представляващ:

- Бюфет за закуски в ОУ „Йордан Йовков“  Плевен, с площ от 20 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 194.00 лв. Депозит за участие 780.00лв.

  2. Оглед на обектите може да се извършва  всеки  работен ден

  3. Търгът да се проведе в Заседателната  зала на Община Плевен пл. Възраждане 2,  на 21.09.2017г. от 11.00 часа.

   4. Цената  на тръжната  документация  е 36.00 /тридесет и шест/лв. Тръжната документация се продава всеки работен ден от 9.00ч. на 15.09.2017г до 16.00ч. на 20.09.2017г., в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен.