Публичен търг за отдаване под наем на част от имот - за поставяне на павилион за нехранителни стоки по плана на с. Ясен, общ. Плевен

982

В изпълнение на Заповед № РД 10-23/08.01.2019 год. на Вр.И.Д.Кмет на Община Плевен, съгласно Заповед № РД-10-21/07.01.2019г. на Кмета на Община Плевен,

           

              Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в парцел XV-389, стр.кв.1а, за поставяне на преместваем обект – павилион за нехранителни стоки, с размери 4.00/4.00 м, по плана на с. Ясен, община Плевен, съгласно АОС №31848/10.08.2001г., скица №1165/06.04.2006г. и схема за разполагане от Гл. архитект на Община Плевен, на основание чл. 56 от ЗУТ.

Начална месечна наемна цена на имота е в размер на 25,60 / двадесет и пет лева и 60 стот. / лв. без вкл. ДДС. Върху наемната цена се начислява ДДС.

Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от кметство с. Ясен, всеки работен ден от 10.01.2019 г. до 18.01.2019 г. включително от 9,00 ч. до 16,00 ч.

      Публичният търг да се проведе на 23.01.2019 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

       Депозитът в размер на 92,16 /деветдесет и два лева и 16 стот./ лв., и се внася от 10.01.2019 г. до 18.01.2019 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

       Тръжна документация се продава от 10.01.2019 г. до 16,00 ч. на 18.01.2019 г., в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4, срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 10.01.2019  г. до 17,00 часа на 18.01.2019 г.          

       При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 04.02.2019 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

Депозитът в размер на 92,16 /деветдесет и два лева и 16 стот./ лв., и се внася от 24.01.2019 г. до 31.01.2019 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от кметство с. Ясен, всеки работен ден от 24.01.2019 г. до 31.01.2019 г. включително от 9,00 до 16,00 ч.

       Тръжна документация се продава от 24.01.2019 г. до 16,00 ч. на 31.01.2019 г., в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 24.01.2019 г. до 17,00 часа на 31.01.2019 г.

 

 

 

 

Файлове:

obqva-Qsen.doc obqva-Qsen.doc