ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ОФИС С ПЛОЩ 26 КВ.М, ПО ПЛАНА НА С. КЪРТОЖАБЕНЕ

326

В изпълнение на Заповед № РД 10-1408/21.10.2021 год. на кмета на Община Плевен,

 

Обявява

 

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот - частна общинска собственост, представляващ: масивна постройка на един етаж със застроена площ 26,00 кв.м, с предназначение: друг вид обществена сграда (помещение за офис) с идентификатор 40974.101.68.3, находящ се в югозападна част на двуетажна масивна сграда /училище/ в парц. XIII, стр. кв. 15 по плана на с. Къртожабене, община Плевен, в поземлен имот с идентификатор 40974.101.68, актуван с АОС № 31588/11.04.2000 г.  

            Начална месечна наемна цена на имота е в размер на 59,80 лв. /петдесет и девет лева и 80 стот./ без вкл. ДДС. Върху наемната цена се начислява ДДС.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство Къртожабене, всеки работен ден от 28.10.2021 г. до 08.11.2021 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Публичният търг ще се проведе на 09.11.2021 г. от 11,30 ч. в заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

            Тръжна документация се продава от 28.10.2021 г. до 16,00 ч. на 08.11.2021 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Депозитът в размер на 215,28 лв. /двеста и петнадесет лева и 28 стот./ се внася от 28.10.2021 г. до 08.11.2021 г. вкл. по сметка: IBAN: BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 28.10.2021 г. до 16,00 часа на 08.11.2021 г.          

При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 22.11.2021 г. от 11,30 ч. при същите тръжни правила.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство Къртожабене, всеки работен ден от 10.11.2021 г. до 19.11.2021 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

Тръжна документация се продава от 10.11.2021 г. до 16,00 ч. на 19.11.2021 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Депозитът в размер на 215,28 лв. /двеста и петнадесет лева и 28 стот./ се внася от 10.11.2021 г. до 19.11.2021 г. вкл. по сметка: IBAN: BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 10.11.2021 г. до 16,00 часа на 19.11.2021 г.          

 

 

 

 

 

Файлове:

obqva-Kartojabene.docx obqva-Kartojabene.docx