Публичен търг за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост

700

На основание чл.14, ал.1 във връзка с ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед №РД-10-214/25.02.2016г. на Кмета на Община Плевен
 
О Б Я В Я В А
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ помещение  № 30/31/32/33 с площ 33 кв.м., находящ се на ет.1 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.
   Начална месечна цена 251.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 755.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
        Забележка : Първоначалната наемна месечна цена на имота е обявена като за помещение, в което ще се извършват само медицински или стоматологични услуги и дейности свързани с тях. Предназначението не може да бъде променяно.
      Търгът да се проведе на  16.03.2016год. от 10:00часа в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.
 Тръжна документация да се продава от 08.03.2016год. до 14.03.2016год. включително, в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на пл. ”Възраждане” № 4, Община  Плевен срещу квитанция за закупена документация.
  Депозитът за участие в търга се внася до 15.03.2016год. включително, по сметка на Община Плевен  IBAN : BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в Българо – Американска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.
       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00 часа на 15.03.2016год. в центъра за Административно обслужване на граждани при Община – Плевен, находящ се на пл.”Възраждане” № 4, гр.Плевен.