ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ - ПОС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ РИТУАЛНА ЗАЛА С ПЛОЩ 15 КВ.М, ПО ПЛАНА НА С. МЕЧКА

728

В изпълнение на Решение № 627/29.06.2017 г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10-1288/27.07.2017 год. на Кмета на Община Плевен,

           

              Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот - публична общинска собственост, представлаващ обособена част от ритуална зала с площ 15 кв.м, находяща се на II – ри етаж в административно – търговска сграда, УПИ III, кв. 1 по плана на с. Мечка, (актуван с АОС № 30631/11.06.1996 г.).

Начална месечна наемна цена на имота в размер на 34,50 /тридесет и четири лева и 50 стот./ лв. без вкл. ДДС.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство Мечка, всеки работен ден от 02.08.2017 г. до 09.08.2017 г., включително от 9,00 до 16,00ч.

      Публичният търг ще се проведе на 14.08.2017 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

       Депозитът в размер на 124,20 /сто двадесет и четири лева и 20 стот./ лв. се внася до 09.08.2017г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен във „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

       Тръжна документация да се продава от 02.08.2017г. до 16,00ч. на 09.08.2017г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 02.08.2017 г. до 17,00 часа на 09.08.2017 г.          

       При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 28.08.2017 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

Депозитът в размер на 124,20 /сто двадесет и четири лева и 20 стот./ лв. се внася до 23.08.2017г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен във „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство Мечка, всеки работен ден от 15.08.2017 г. до 23.08.2017 г., включително от 9,00 до 16,00 ч.

       Тръжна документация да се продава от 15.08.2017г. до 16,00 ч. на 23.08.2017г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 15.08.2017 г. до 17,00 часа на 23.08.2017 г.

 

 

 

 

Файлове:

obiava- Mechka.doc obiava- Mechka.doc