Публичен търг за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост / гр.Славяново

817

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във вр. с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл. 79, ал.1-4, чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен, предложение с вх. № ДИР-733/22.06.2016г. от Кмета на кметство Славяново и Решение № 280/28.07.2016 г. на Общински съвет Плевен,

Обявява
 

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ язовир „Славяново - 3”, съставляващ имот № 300081 с площ 86,985 дка по плана на землището на гр. Славяново, Община Плевен в местността Куртовец, актуван с АОС № 31780/14.02.2001г. за срок от 10 /десет/ години.

Начална месечна наемна цена в размер на 180,00 /сто и осемдесет лева/ лв. (без вкл. ДДС). Депозит за участие в търга – 600,00 /шестотин лева/ лв.

Публичният търг да се проведе на 19.09.2016 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът се внася до 17.09.2016 г. включително, по сметка IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен във „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

       Тръжна документация ще се продава от 22.08.2016 г. до 16,00 ч. на 17.09.2016г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 22.08.2016 г. до 17,00 часа на 17.09.2016г.          

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 30.09.2016г. от 11.00 ч. при същите тръжни правила. Тръжна документация ще се продава от 20.09.2016г. до 16,00 ч. на 29.09.2016г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 20.09.2016г. до 17,00 часа на 29.09.2016г.

Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.