ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ-БЮФЕТ В ГПЧЕ,ОУ"Н.ВАПЦАРОВ"- Гр.ПЛЕВЕН,ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" с. ОПАНЕЦ

1075

                                                                                                            ОБЩИНА   ПЛЕВЕН

      На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 чл. 80 ал. 1, чл. 85, ал. 1, т.1 и чл.98 от Наредба №7 на Общински съвет Плевен

                                                                                                                      О Б Я В Я В А

1. Да организира и проведе публичен търг с тайно надаване, чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга, за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- Бюфет за закуски в ГПЧЕ  Плевен на ІІ ет., с площ от 18 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 248.00 лв. Депозит за участие 300.00лв.

- Бюфет за закуски в ОУ “Н. Й. Вапцаров” Плевен, с площ от 25 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 40.00 лв. Депозит за участие 130.00лв.

    2.Провеждане на публичен конкурс, който се провежда чрез предварително подаване в определен срок на писмени предложения на участниците за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на   част от имот публична общинска собственост, както следва:

     - Бюфет за закуски в ОУ “Отец Паисий” с. Опанец  с площ 6 кв.м за при първоначална месечна цена 10.00 лв. Депозит за участие 200.00 лв.

 3. Оглед на обектите може да се извършва  всеки  работен ден

4. Конкурса ще се проведе в Заседателната зала на Община Плевен пл. Възраждане 2,  на 09.11.2016г. от 15.00 часа.

5. Цената  на тръжната  документация  е 36.00 /тридесет и шест/лв. Тръжната документация да се продава всеки работен ден от 9.00ч. на 31.10.2016г до 15.00ч. на 08.11.2016г. в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен.

 6. Предложенията за участие по т.2 ще се подават в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен от 07.11.2016г. до 15.30часа на 08.11.2016г