Публичен търг за отдаване под наем на имот - язовир, находящ се в землището на село Николаево

930

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

            На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 12, т. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл. 76, т. 2, чл. 79, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен и Решение № 501/24.02.2017 г. на Общински съвет Плевен,

 

              Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот - публична общинска собственост, представляващ язовир, съставляващ имот № 000188 с площ 42.589 дка, находящ се в землището на село Николаево, Община Плевен, актуван с АОС № 37648/18.07.2012 г.

Начална месечна наемна цена на имота в размер на 100,00 /сто лева/ лв. без вкл. ДДС.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство село Николаево, всеки работен ден от 30.03.2017 г. до 18.04.2017 г., включително от 9,00 ч. до 16,00 ч.

      Публичният търг ще се проведе на 21.04.2017 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

       Депозитът в размер на 1000,00 /хиляда лева/ лв. се внася до 18.04.2017 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен във „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

       Тръжна документация да се продава от 30.03.2017 г. до 16,00 ч. на 18.04.2017 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 30.03.2017 г. до 17,00 часа на 18.04.2017 г.          

       При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 09.05.2017 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

Депозитът в размер на 1000,00 /хиляда лева/ лв. се внася до 04.05.2017 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен във „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство село Николаево, всеки работен ден от 24.04.2017 г. до 04.05.2017 г., включително от 9,00 до 16,00 ч.

       Тръжна документация да се продава от 24.04.2017 г. до 16,00 ч. на 04.05.2017 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 24.04.2017 г. до 17,00 часа на 04.05.2017 г.

 

 

 

                                                                                               

 

Файлове:

obiava- Nikolaevo.doc obiava- Nikolaevo.doc