ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ С ПЛОЩ 42.88 М2, ПО ПЛАНА НА С. ЯСЕН, ОБЩ. ПЛЕВЕН

973

В изпълнение на Заповед № РД 10-1599/24.11.2021 год. на кмета на Община Плевен,

 

Обявява

 

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: част от едноетажна постройка преустроена в магазин за промишлени стоки, с площ 42,88 кв.м, с идентификатор 87597.301.276.2.3, находящ се на ул. „Г. Димитров“, кв. 1б по плана на село Ясен, община Плевен, разположен в поземлен имот с идентификатор 87597.301.276, актуван с АОС № 33265/20.04.2004 г.

            Начална месечна наемна цена на имота е в размер на 124,35 лв. /сто двадесет и четири лева и 35 стот./ без вкл. ДДС. Върху наемната цена се начислява ДДС.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство Ясен, всеки работен ден от 29.11.2021 г. до 08.12.2021 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Публичният търг ще се проведе на 09.12.2021 г. от 11,30 ч. в заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

            Тръжна документация се продава от 29.11.2021 г. до 16,00 ч. на 08.12.2021 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Депозитът в размер на 447,67 лв. /четиристотин четиридесет и седем лева и 67 стот./ се внася от 29.11.2021 г. до 08.12.2021 г. вкл. по сметка: IBAN: BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 29.11.2021 г. до 16,00 часа на 08.12.2021 г.          

При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 17.12.2021 г. от 11,30 ч. при същите тръжни правила.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство Ясен, всеки работен ден от 10.12.2021 г. до 16.12.2021 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

Тръжна документация се продава от 10.12.2021 г. до 16,00 ч. на 16.12.2021 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Депозитът в размер на 447,67 лв. /четиристотин четиридесет и седем лева и 67 стот./ се внася от 10.12.2021 г. до 16.12.2021 г. вкл.  по сметка: IBAN: BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 10.12.2021 г. до 16,00 часа на 16.12.2021 г.          

 

 

 

Файлове:

обява Ясен.docx обява Ясен.docx