ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ-1 БРОЙ ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ 13,39 КВ., С. БОХОТ

517

В изпълнение на Заповед № РД 10-762/01.06.2018 год. на Кмета на Община Плевен,

           

              Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 брой помещение с площ 13,39 кв.м, разположено на II-ри етаж в югозападната част на сграда с вход към читалището, находящо се в двуетажна масивна сборна сграда в УПИ II,  кв.5 по на с. Бохот, община Плевен (актуван с АОС № 38255/19.12.2012 г.).  

Начална месечна наемна цена на имота е в размер на 30,80 / тридесет лева и 80 стот./ лв. без вкл. ДДС. Върху наемната цена се начислява ДДС.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от Кметство с. Бохот, всеки работен ден от 06.06.2018 г. до 12.06.2018 г. включително от 9,00 ч. до 16,00 ч.

      Публичният търг ще се проведе на 13.06.2018 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

       Депозитът в размер на 110,88 /сто и десет лева и 88 стот./ лв., се внася от 06.06.2018 г. до 12.06.2018 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

       Тръжна документация се продава от 06.06.2018 г. до 16,00 ч. на 12.06.2018 г. включително, в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 06.06.2018  г. до 17,00 часа на 12.06.2018 г.          

       При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 21.06.2018 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

Депозитът в размер на 110,88 /сто и десет лева и 88 стот./ лв.,  се внася от 14.06.2018 г. до 20.06.2018 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от Кметство с. Бохот, всеки работен ден от 14.06.2018 г. до 20.06.2018 г. включително от 9,00 до 16,00 ч.

       Тръжна документация се продава от 14.06.2018 г. до 16,00 ч. на 20.06.2018 г. включително, в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 14.06.2018 г. до 17,00 часа на 20.06.2018 г.

 

 

 

Файлове:

obqva-Bohot.doc obqva-Bohot.doc