Публичен търг за oтдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост представляващ открит паркинг

829

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 във връзка с чл. 14, ал. 2, от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 76, т. 1, чл. 79, чл. 85, ал. 1, т. 2 и чл. 90, ал. 4 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД – 10 – 621/ 11.05.2016 г. на Кмета на Община Плевен

О Б Я В Я В А:

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” 4, гр. Плевен, за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представляващ открит паркинг с площ 2017.00 /57 паркоместа/кв.м, находящ се в гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“, до жил. бл. 34, с идентификатор 56722.655.76, кв.713, по плана на гр. Плевен, актуван с АОС № 37420/28.02.2012 г. за срок от 5/пет/ години.

            Начална месечна цена 306.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 612.00 лв. Цена на тръжната документация 30.00лв./без ДДС/.

            Търгът ще се проведе на 18.05.2016 г. от 13,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът за участие в търга се внася до 17.05.2016 г. включително, по сметка на Община Плевен IBAN BG45BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД – Плевен.

Тръжната документация ще се закупува от 12.05.2016 г. до 16,00 часа на 17.05.2016 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4.

Предложенията на кандидатите за участие в търга ще се приемат до 16,00 ч. на 17.05.2016 г. в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” №4.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 31.05.2016 г. от 13,30ч. при същите тръжни правила. Тръжна документация ще се продава от 20.05.2016 г. до 16,00 часа на 30.05.2016 г. включително. Депозитът за участие в търга се внася до 30.05.2016 г.   

Предложенията на кандидатите за участие в търга ще се приемат в срок до 16,00 часа на 30.05.2016 г.

Оглед на имота се извършва от 12.05.2016 г. до 17.05.2016 г. /от 20.05.2016 г. до 30.05.2016 г. при нов търг/, само след закупена тръжна документация и предварително уговорен час за оглед със служители на ОП “Център за градска мобилност“ на тел:064/888-667.


ГЕОРГ СПАРТАНСКИ
Кмет на Община Плевен