Публичен търг за отдаване под наем на общински недвижим имот - частна общинска собственост / с.Дисевица

966

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 15, чл. 79, ал. 1-4, чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен, заявление от „Десков комерс” ООД и заявление от  Кмета на кметство Дисевица с вх. № ДИР - 854/21.07.2016 год.,

 

Обявява

 

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ помещение за заведение за бързо обслужване с обща площ 129,54 кв.м (в т.ч. основна зала – 101,03 кв.м; складови помещения – 25,41 кв.м; сервизно помещение – 3,16 кв.м), находящ се на I-ви етаж в администратино – търговска сграда в УПИ ХI, кв. 75 по плана на село Дисевица, АОС № 31231/14.05.1998 г.

Начална месечна наемна цена на имота в размер на 195,00 /сто деветдесет и пет лева/ лв. на месец без вкл. ДДС. Върху наемната цена ще се начислява ДДС. Депозит за участие в търга – 500,00 /петстотин лева/ лв.

Месечната наемна цена, с която е спечелен търга се коригира с коефициент, съгласно Решение № 522/29.04.2009г. на Общински съвет – Плевен, в случай на заявено друго предназначение.Това се прилага само в случаите, когато съобразно новото предназначение на обекта се налага повишение на наемната цена.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от Кметство Дисевица,  всеки работен ден от 19.08.2016 г. до 10.09.2016 г., включително от 9,00 до 16,00 часа.

      Публичният търг ще се проведе на 30.08.2016 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът се внася до 29.08.2016 г. включително, по сметка IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен във „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

       Тръжна документация ще се продава от 19.08.2016 г. до 16,00ч. на 29.08.2016г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 19.08.2016 г. до 17,00 часа на 29.08.2016г.          

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 12.09.2016г. от 11.00 ч. при същите тръжни правила. Тръжна документация ще се продава от 31.08.2016г. до 16,00 ч. на 10.09.2016г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 31.08.2016г. до 17,00 часа на 10.09.2016г.

Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.