ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧОС, АПТЕКА В ЗДРАВНАТА СЛУЖБА ПО ПЛАНА НА С. БУКОВЛЪК

260

В изпълнение на Заповед № РД 10-389/07.04.2021 год. на Кмета на Община Плевен,

Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: аптека (включваща приемно помещение, склад, санитарен възел, изолащионно предверие, коридор), с обща площ 35,83 кв.м, находяща се в сградата на Здравна служба в УПИ V-136, стр.кв.23, по плана на с. Буковлък, община Плевен (актуван с АОС № 31820/28.05.2001 г.)

            Начална месечна наемна цена на имота е в размер на 60.91 /шестдесет лева и 91 стот./ лв. без вкл. ДДС. Върху наемната цена се начислява ДДС (съгласно Приложение № 6 към Наредба  № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен на Общински съвет – Плевен).

            Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство с. Буковлък, всеки работен ден от 08.04.2020 г. до 15.04.2021 г. включително от 9,00 ч. до 16,00 ч.

           Публичният търг ще се проведе на 16.04.2021 г. от 11,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът е в размер на 219,28 /двеста и деветнадесет лева и 28 стот./ лв., (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора),и се внася от 08.04.2021 г. до 15.04.2021 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

              Тръжна документация се продава от 08.04.2021 г. до 16,00 ч. на 15.04.2021 г. (вкл.), в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с вкл. ДДС.

              Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 08.04.2021  г. до 16,00 часа на 15.04.2021 г.          

              При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 04.05.2021 г. от 11,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

 Депозитът е в размер на 219,28 /двеста и деветнадесет лева и 28 стот./ (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора), и се внася от 19.04.2021 г. до 29.04.2021 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

 Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство с. Буковлък, всеки работен ден от 19.04.2021 г. до 29.04.2021 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

             Тръжна документация се продава от 19.04.2021 г. до 16,00 ч. на 29.04.2021 г. (вкл.), в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 19.04.2021 г. до 16,00 часа на 29.04.2021 г.

 

 

Файлове:

obqva-Bukovlak.docx obqva-Bukovlak.docx