Публичен търг за отдаване под наем на общински недвижим имот - ЧОС, представляващ част от административно-търговска сграда, стая за офис, по плана на с. Тученица

967

В изпълнение на Заповед № РД 10-185/21.02.2019 год. на Кмета на Община Плевен,

           

                                                                            Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ реална част от двуетажна административно – търговска сграда, съставлаваща крайна югоизточна стая на втори етаж с площ 12,48 кв.м, находящ се в УПИ II, стр. кв.72 по плана на с. Тученица, община Плевен (актуван с АОС № 31666/05.09.2000 г.).  

Начална месечна наемна цена на имота е в размер на 28,70 /двадесет и осем лева и 70 стот./ лв. без вкл. ДДС. Върху наемната цена се начислява ДДС.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство с. Тученица, всеки работен ден от 27.02.2019 г. до 08.03.2019 г. включително от 9,00 ч. до 16,00 ч.

           Публичният търг ще се проведе на 13.03.2019 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

            Депозитът в размер на 103,33 /сто и три лева и 33 стот./ лв., (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора), и се внася от 27.02.2019 г. до 08.03.2019 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

              Тръжна документация се продава от 27.02.2019 г. до 16,00 ч. на 08.03.2019 г. включително, в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с вкл. ДДС.

              Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 27.02.2019  г. до 17,00 часа на 08.03.2019 г.          

              При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 26.03.2019 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

 Депозитът в размер на 103,33 /сто и три лева и 33 стот./ лв., (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора), и се внася от 27.02.2019 г. до 08.03.2019 г.  включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

 Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство с. Тученица, всеки работен ден от 14.03.2019 г. до 21.03.2019 г. включително от 9,00 до 16,00 ч.

             Тръжна документация се продава от 14.03.2019 г. до 16,00 ч. на 21.03.2019 г. включително, в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 14.03.2019 г. до 17,00 часа на 21.03.2019 г.

Файлове:

obqva-Tuchenica-pod.docx obqva-Tuchenica-pod.docx