Публичен търг за oтдаване под наем на общински нежилищни имоти

1036

          На основание чл.14, ал.1  във връзка с ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1 , чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед №РД-10-914/15.07.2016г. на Кмета  на Община Плевен  
  
О Б Я В Я В А
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти :
       1. Помещение – частна общинска собственост с площ 9,00 кв.м. в приземния етаж на жилищна  сграда, находяща се в гр.Плевен, ул.”Даскал Димо”№2, актувана с АОС № 41262/27.07.2015г., за срок от 5/пет/ години.
         Начална месечна цена 46.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 140.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
        2. Помещение – частна общинска собственост, представляващ  кабинет  №5  с площ  31,40 кв.м., находящ се на ет.4 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.
Начална месечна цена 240.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 720.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
        Забележка : Първоначалната наемна месечна цена на имота по т.2 е обявена като за помещение, в което ще се извършват само медицински или стоматологични услуги и дейности свързани с тях. Предназначението не може да бъде променяно.
       Търгът да се проведе на 04.08.2016год.  от 10:00часа в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.
 Тръжна документация да се продава от 27.07.2016год. до 02.08.2016год. включително, в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на пл. ”Възраждане” № 4, Община  Плевен срещу квитанция за закупена документация.
  Депозитът за участие в търга се внася до 03.08.2016год. включително, по сметка на Община Плевен  IBAN : BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.
       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00 часа на 03.08.2016год. в центъра за Административно обслужване на граждани при Община – Плевен, находящ се на пл.”Възраждане” № 4, гр.Плевен.