Публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

1042

      На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед №РД-10-586/27.03.2017г.   

 

                                                                     О Б Я В Я В А

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти :

1. Помещение №9  с площ  15.40 кв.м., находящо се на ет.4 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 118.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 355.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

2. Помещение №7 с площ  13.70 кв.м., находящо се на ет.4 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 105.00.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 315.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

3. Преместваемо съоражение – павилион с площ  16.45 кв.м., находящ се на ул.”Данаил Попов”№14, гр.Плевен, с УПИ ІХ, кв.346, за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 270.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 810.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

        Забележка : Първоначалната наемна месечна цена на имотите от т.1 до т.2 е обявена като за помещения, в които ще се извършват само медицински или стоматологични услуги и дейности свързани с тях. Предназначението не може да бъде променяно.

       Търгът ще се проведе на 11.04.2017г.  от 10:00часа в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

 Тръжна документация ще се продава от 03.04.2017г. до 16.00 часа на 07.04.2017г.  включително, в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на пл. ”Възраждане” № 4, Община  Плевен срещу квитанция за закупена документация.

  Депозитът за участие в търга се внася до 10.04.2017г.  включително, по сметка на Община Плевен  IBAN : BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.

       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00 часа на 10.04.2017г. в центъра за Административно обслужване на граждани при Община – Плевен, находящ се на пл.”Възраждане” № 4, гр.Плевен.