Публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

958

          На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2  във връзка с чл. 44, ал.1, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед №  РД-10-1639/03.10.2017г. на Кмета на Община Плевен 

  О Б Я В Я В А

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти :

       1.  Част от имот – частна общинска собственост, представляващ терен с площ 64,00кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион, находящ се в гр.Плевен, ж.к.”Сторгозия”, разположен между бл.68 и бл.69, УПИ І, кв.700б по плана на гр.Плевен, на основание одобрена от Главен архитект на Община Плевен схема за поставяне от 01.08.2017г.,  за срок от 5/пет/години

       Начална месечна цена 195,00лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 590,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

2. Помещение №7 с площ  13.70 кв.м., находящ се на ет.4 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 105.00.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 315.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

        Забележка : Първоначалната наемна месечна цена на имота от т.2 е обявена като за помещение, в което ще се извършват само медицински или стоматологични услуги и дейности свързани с тях. Предназначението не може да бъде променяно.

       Търгът да се проведе на  25.10.2017г.  от 11:00часа в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.  

 Тръжна документация ще се продава от 17.10.2017г. до 16.00 часа на 23.10.2017г. включително, в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на пл. ”Възраждане” № 4, Община  Плевен срещу квитанция за закупена документация.

  Депозитът за участие в търга се внася до 24.10.2017г.  включително, по сметка на Община Плевен  IBAN : BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.

       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00 часа на 24.10.2017г. в центъра за Административно обслужване на граждани при Община – Плевен, находящ се на пл.”Възраждане” № 4, гр.Плевен