Публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

954

       На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и Заповед №РД-10-150/05.02.2018г.   

     

О Б Я В Я В А

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти :

      1. Помещение – частна общинска собственост с площ 35.00 кв.м. в едноетажна сграда, находяща се в гр.Плевен, ул.”Г.С.Раковски” № 23, актувана с АОС № 37110/28.09.2011г., за срок от 5/пет/ години.

         Начална месечна цена 135.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 405.00 лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

      2. Помещение – частна общинска собственост, представляващ  кабинет  №12  с площ 18,60 кв.м., находящ се на ет.4 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 142.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 425.00 лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

      3. Помещение – частна общинска собственост, представляващ  помещение  №35  с площ 27,00 кв.м., находящ се на ет.1 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Начална месечна цена 206.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 620.00 лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

4. Част от централното фоайе с площ 1.00 кв.м., за разполагане на 1бр. машина за топли/ студени напитки, находяща се на ет.1 в масивна сграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години. Начална месечна цена 39.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 120.00 лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

        Забележка : Първоначалната наемна месечна цена на имотите по т.2 и т.3 е обявена като за помещения, в които ще се извършват само медицински или стоматологични услуги и дейности свързани с тях. Предназначението не може да бъде променяно.

       Търгът да се проведе на  27.02.2018год.  от 14:00часа в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

 Тръжна документация да се продава от 19.02.2018год. до 16,00 часа на 23.02.2018год. включително, в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на пл. ”Възраждане” № 4, Община  Плевен срещу квитанция за закупена документация.

  Депозитът за участие в търга се внася до 26.02.2018год. включително, по сметка на Община Плевен  IBAN : BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.

       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00 часа на 26.02.2018год. в центъра за Административно обслужване на граждани при Община – Плевен, находящ се на пл.”Възраждане” № 4, гр.Плевен.