Публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

757

    На основание чл.14, ал.1 и ал.7, във връзка с ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, т.2, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка счл. 44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправлениеи местната администрация и в изпълнение на  Решение №542/30.03.2017г. на Общински съвет – Плевен и Заповед №РД-10-380/20.03.2018г.

 

О Б Я В Я В А

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти:

1.Помещение – частна общинска собственост, представляващкабинет  №6с площ 15,40 кв.м., находящ се на ет.4 в масивнасграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Началнамесечна цена 118.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга355.00 лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

2. Част от централнотофоайедо главен фходс площ 3.00 кв.м., за разполагане на 3бр. машини за топли/студени напитки и пакетиранихранителнипродукти, находяща се на ет.1 в масивнасграда - Стоматологична поликлиника, бул.”Русе”№1, гр.Плевен, с АОС №40797/12.12.2014г., за срок от 5/пет/години.

Началнамесечна цена 120.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга360.00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

3.Преместваемосъоражение – павилионс площ 150.00 кв.м. с идентификатор 56722.652.224.1 – едноетажнанежилищнасграда с носещаметалнаконструкция,  находящо се в гр.Плевен, ИзточнаИндустриална, за срок от 5/пет/години.

Началнамесечна цена 380.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга1140.00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

4. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централнаградска част на град Плевен, находяща се между сградите на „ЦКБ” и „ДСК” представляваща позиция8 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  витрини и фризери за сладолед” с площ   1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

Началнамесечнацена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търгае 54,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

5. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централнаградска част на град Плевен, находяща се между сградите на „ЦКБ” и „ДСК” представляваща позиция9 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  витрини и фризери за сладолед” с площ   1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

Началнамесечнацена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търгае 54,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

6. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централнаградска част на град Плевен, находяща се между сградите на „ЦКБ” и „ДСК” представляваща позиция10 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  витрини и фризери за сладолед” с площ  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

Началнамесечнацена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търгае 54,00лв. Цена на тръжна документация 50.00 лв./без ДДС/.

Забележка :Първоначалната наемна месечна цена на имота по т.1 е обявенакато за помещение, в коетоще се извършват само медицински или стоматологични услуги и дейностисвързани с тях. Предназначението не може да бъде променяно.

Търгътще се проведена  11.04.2018год.от 14:00часа в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

Тръжна документация ще се продава от 30.03.2018год. до 16,00 часа на 05.04.2018год.включително, в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на пл. ”Възраждане” № 4, Община  Плевенсрещу квитанция за закупена документация.

Депозитът за участие в търга се внася до 10.04.2018год.включително, по сметка на Община ПлевенIBAN :BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.

       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00 часа на 10.04.2018год. в центъра за Административно обслужване на граждани при Община – Плевен, находящ се на пл.”Възраждане” № 4, гр.Плевен.